Parashat Bamidbar / פרשת במדבר

Sefer Bamidbar-Lessons of Desolation


Sefer Bamidbar
The Ideal
The Reality
The Flaw/s
The Lessons


א. .1
Numbers 1:1-2
ב. במדבר א׳:א׳-ב׳ .2
(א) ַוְיַדֵבּר יקוק ֶאל ֹמ ֶשׁה ְבּ ִמְדַבּר ִסיַני ְבּ ֹאֶהל מוֵֹעד ְבֶּאָחד ַל ֹחֶדשׁ ַה ֵשִּׁני ַבּ ָשָּׁנה
ַה ֵשִּׁנית ְלֵצא ָתם ֵמֶאֶרץ ִמ ְצַריִם ֵלא ֹמר. (ב) ְשׂאוּ ֶאת ֹראשׁ ָכּל ֲעַדת ְבֵּני יִ ְשָׂרֵאל
ְל ִמ ְשׁ ְפּ ֹח ָתם ְלֵבית ֲא ֹב ָתם ְבּ ִמ ְסַפּר ֵשׁמוֹת ָכּל ָזָכר ְלֻג ְלְגּ
ָתם.
(1) AND THE LORD spoke unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying: (2) ’Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, by their families, by their fathers’houses, according to the number of names, every male, by their polls;
ג. .3
To arrange their order, so that they may enter the Land of Israel immediately, each under their flags, without any need for war. …And with the ruination of the Spies, the seven nations (that dwelled there) added 40 years of evil acts and needed to be destroyed.
Seforno Bamidbar 1:2
שאו את ראש. לסדרם שיכנסו לארץ מיד איש על דגלו בלתי מלחמה אלא שיפנו האומות
מפניה …ובקלקול המרגלים הוסיפו השבע אומות להרע ארבעים שנה והוצרך להחרימם

ד. .4
This book is called by the Tanna, The Chumash of the Census. What made the impression in the opinion of the rabbis is the record of the two censuses taken in this book, more than the other unique events in this book, Such as the spies and Balaam’s blessing and much more.
Because the main focus of this Book is the switch and change in the way they interact and their behavior with G-d when arriving in Eretz Israel. In the desert, they were led with the attribute of Tiferet that was at the right of Moshe who was altogether above the natural. Whereas in the Land of Israel were led by the way of nature, with the secrets of the Divine Providence of the kingdom of heaven in supervision…
The main distinction is discernible by the difference in the two censuses taken. While they were both the same action, the form of it changed in accordance with the change on the path of the Jews. And so in the first count, it was by the association of their banners, on the 4 sides of the divine encampment, and Ephraim is before Menashe, not so in the second census…. It was according to this idea that our Sages write that “Vayehi Binsoah” is its own sefer, for subsequent to that is where the change begins – with the complainers… The Netziv -Haamek Davar
זה הספר נקרא בפי התנא רחב”ג סוטה ל”ו חומש הפקודים.
ונרשם בדעת רבותינו ענין שני הפקודים שבזה הספר. יותר משארי דברים שמיוחדים בזה
הספר. כמו המרגלים וברכת בלעם ועוד הרבה.
משום דעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה הליכות עם ה’ בחי העולם מאז שהגיעו לא”י. מן
הדרך שהלכו במדבר. שבמדבר היו מתנהגים במדת תפארת שהלך לימין משה שהוא לגמרי
למעלה מהליכות הטבע. ובא”י הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמים ב”ה…
אכן עיקר ההפרש הזה הי’ ניכר בשני הפקודים שיהו שני ענינים שוים בחומר המעשה.
ונשתנו בצורת המעשה לפי הליכות ישראל. מש”ה בפעם הראשונה הי’ עפ”י סדר הדגלים
מד’ רוחות כמרכבה לשכינה. והי’ אפרים ראש הדגל וקודם למנשה. ולא כן בפקודי פ’ פינחס
בשנת הארבעים…
והנראה דעפ”י זה ההכונה אמרו חז”ל דויהי בנסוע הארון הוא ספר בפ”ע. ללמדנו באשר כי
התחלת השנוי הי’ מן ויהי העם כמתאוננים…
Numbers 2:2
ה. במדבר ב׳:ב׳ .5
(ב) ִאישׁ ַעל ִדְּגלוֹ ְב ֹא ֹתת ְלֵבית ֲא ֹב ָתם ַיֲחנוּ ְבֵּני יִ ְשָׂרֵאל ִמֶנֶּגד ָס ִביב ְל ֹאֶהל מוֵֹעד
ַיֲחנוּ.

(2) ’The children of Israel shall pitch by their fathers’houses; every man with his own Flag, according to the ensigns; a good way off shall they pitch round about the tent of meeting.
ו. .6
And nearest to me to say that the main desire of Israel was to show all the nations that HIS name is called on them and they will fear them, and thru this action, they will bear a flag of majesty and victory in all four corners of the world. via the fact that they surround the four winds and the Divine Presence and the Ark in the middle
– A central point that all turn to.
Klei Yakar Bamidbar 2:2
והקרוב אלי לומר בזה שעיקר חשקם של ישראל היה להראות לכל העמים כי שם ה’ נקרא
עליהם ויראו מהם, ועל ידי זה ישאו דגל הרוממות והנצחון בכל ארבע רוחות העולם כי על
ידי שהם מסובבים בכל ארבע רוחות והשכינה והארון באמצע תל שהכל פונין אליו, יראו כל
העמים כי ילכו בשם ה’ וזה האות אשר אליו יישירו עיני כל השוכנים בעיגול סביב, כמו
שאמרו חז”ל (תענית לא א) לעתיד יעשה הקב”ה לצדיקים מחול בגן עדן וכבודו יתברך
באמצע שנאמר (ויקרא כו יב) והתהלכתי בתוככם, כי כל הפניות שהצדיקים פונין הכל הוא
מול פני השכינה וכן בעולם הזה
Bemidbar Rabbah 1:7
ז. במדבר רבה א׳:ז׳ .7
(ז) …וידבר ה’ אל משה במדבר סיני אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר
הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה, לכך נאמר: במדבר סיני:
(7) …And God spoke to Moses in the desert of Sinai. Why in the desert of Sinai? ….
Another interpretation of ‘And God spoke to Moses in the desert of Sinai’ – whoever does not make him/herself open to all [lit. ownerless], like a desert is not able to acquire wisdom and Torah, therefore it is written ‘in the desert of Sinai’…
8. The concept of Midbar being a place of Din- and its lesson for the Jews in following Torah .ח
ט. .9
The Midrash gives the reason why it was given in a desert. because one who does not make themselves akin to a desert does not receive the Torah. This can be understood according to the Maharal that everything is composed of Matter and Form. And the Desert is without form. And to the extent that a person is willing to receive Form -one merits the Torah which is the internal life force of everything and the Form. Desert is also an expression of speech and action as I have written in other
places explaining the Ten Commandments to be “Nidber” all in accordance with the Mitzvos of Hashem., And the person should nullify oneself to be drawn to the guidance of Hashem
Sfas Emes 5633
ובמדרש הטעם שניתן במדבר שמי שאינו עושה עצמו כמדבר אינו זוכה
לתורה. ומובן על פי דברי מהר”ל שיש לכל דבר חומר וצורה ע”ש. ומדבר
הוא בלי ציור. וכפי מה שמוכן האדם לקבל צורה זוכה לתורה שהוא חיות
הפנימיות של כל דבר והוא הצורה כנ”ל. וגם מדבר מלשון דיבור והנהגה
כמ”ש במ”א פי’ עשרת הדיברות להיות נידבר הכל עפ”י מצות השי”ת. וכן
האדם צריך להיות בטל לזה להיות נמשך אחר הנהגתו ית’
י. .10
It is written “Yom Kippurim”, meaning that Yom Kippur is a day like Purim…
שכתוב בכתבים יום כפורים רצה לומר שיום כיפור הוא כמו פורים
It is easier to be holy surrounded by miracles and the manifest presence of G-d. Living day-to-day life-and being focused on Hashem is much more challenging.
יא. .11
יב. .12
They journeyed from the mountain of the Lord three days. Chazal explain this verse;
(Shabbat 116 Tosafot) that day they veered from following the Lord and fled from the mountain, like a child running from the school. They fled from fear lest they get more commandments
ויסעו מהר ה’ דרך שלושת ימים. דרשו חז”ל (שבת קטז. תוס’ ד”ה פורענות)
אותו היום סרו מאחרי ה’ וברחו מהר ה’ כתינוק הבורח מבית הספר. לכך
ברחו להם מיראה פן יוסיף להם מצוות
13. Sfas Emes 5631 .יג
ר’ מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה כו’. פי’ הפשוט כדי לעשות. וזה שם
תורה כדי להורות לאדם המעשה. כי בוודאי עיקר היגיעה בתורה לבטל שכלו
ודעתו כדי לידע ולהבין רצון השי”ת ודעת התורה. ובמדרש נמשלה תורה
במדבר שצריך להיות הפקר כמדבר כמ”ש וממדבר מתנה משל לנשיא שנכנס
למדינה וברחו כו’ למדבר וקיבלו בכבוד כו’. פי’ דבר היא מנהיג ומושל. ומדבר
הוא להיות נכנע תחת המנהיג