Daily Prayers in Hebrew and English

Talmid Of Mashiach Yeshua, Lapid (Blue Logo), Chavenger, hastening the coming of Mashiach Yeshua!

Sunday: יום ראשון (Yom Rishon)

Monday: יום שני (Yom Sheni)

Tuesday: יום שלישי (Yom Shlishi)

Wednesday: יום רביעי (Yom Revi’i)

Thursday: יום חמישי (Yom Hamishi)

Friday: יום שישי (Yom Shishi)

Saturday: שבת (Shabbat)