Today’s Prayer

Tuesday morning prayer Shema, Yisra’el! YHVH ELOHAYNU YHVH echad.  U’ahavtah YHVH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu simcha YHVH, v’ha’tiferah EASHOA, v’berekah shel ha’RUACH HA’QODESH. Hear now and do, Yisra’el! YHVH our ELOHIYM, YHVH, is one.  And you shall love YHVH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with … Continue reading Today’s Prayer